महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ,नियंत्रक कार्यालय, मुंबई
कार्यालय प्रमुख
श्री. विवेक गोसावी
पदनाम
नियंत्रक
कार्यालयाविषयी
हे बालभारतीचे नियंत्रक कार्यालय आहे.
  • नियंत्रक, मुख्य निर्मिती अधिकारी आणि निर्मिती अधिकारी हे पुस्तके छपाईचे व्यवस्थापन व नियंत्रण या कार्यालयातून करतात .
  • कार्यालयाकडे ओरिजनल टेक्स्टबुक कॉम्पॅक्ट डिस्क(सी. डी) आणि पॉझिटिव्हची लायब्ररी आहे.
  • यात कॉन्फरन्स हॉल आणि गेस्ट हाऊस देखील आहे.
9423005082
(022)24218005/6/7
controller@ebalbharati.in
पु .ल.देशपांडे कला अकादमी परिसर, सयानी रोड, प्रभादेवी, मुंबई ४०००२५