महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक भांडार व वितरण केंद्र, गोरेगाव, मुंबई
कार्यालय प्रमुख
श्री. अजय यादव
पदनाम
भांडार व्यवस्थापक
कार्यालयाविषयी
वितरण क्षेत्र
बृहन्मुंबई, उपनगरी मुंबई

खुली विक्री २०१९-२०
८३.७६ लाख पाठ्यपुस्तके

समग्र शिक्षा पुरवठा २०२०
३४.५८ लाख पाठ्यपुस्तके
9423005071
-
dm_goregaon@ebalbharati.in
वीर संघवी मार्ग, उद्योग नगर, गोरेगाव पश्चिम, मुंबई ४००१०४