महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक भांडार व वितरण केंद्र, लातूर
कार्यालय प्रमुख
श्री. शिवाजी खुर्दे
पदनाम
प्र. भांडार व्यवस्थापक
कार्यालयाविषयी
वितरण क्षेत्र
लातूर जिल्हा, उस्मानाबाद जिल्हा, नांदेड जिल्हा, परभणी जिल्हा

खुली विक्री २०१९-२०
२४.४० लाख पाठ्यपुस्तके

समग्र शिक्षा पुरवठा २०२०
६२.७९ लाख पाठ्यपुस्तके
9423005075
(02382)220930,220363
dm_latur@ebalbharati.in
हाडको काँलनी, एमआयडीसी,प्लॉट नं. ९१/१५५, लातूर ४१३५१२