महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक भांडार व वितरण केंद्र, औरंगाबाद
कार्यालय प्रमुख
श्री. विजय पडघन
पदनाम
भांडार व्यवस्थापक
कार्यालयाविषयी
वितरण क्षेत्र
औरंगाबाद जिल्हा, जालना जिल्हा, बीड जिल्हा, हिंगोली जिल्हा

खुली विक्री २०१९-२०
२८.८५ लाख पाठ्यपुस्तके

समग्र शिक्षा पुरवठा २०२०
६३.६३ लाख पाठ्यपुस्तके
9423005073
-
dm_aurangabad@ebalbharati.in
पदमपानी कॉलनी, औरंगाबाद ४३१००५