महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक भांडार व वितरण केंद्र, अमरावती
कार्यालय प्रमुख
श्री. लक्ष्मण दामसे
पदनाम
भांडार व्यवस्थापक
कार्यालयाविषयी
वितरण क्षेत्र
अमरावती जिल्हा, बुलढाणा जिल्हा, अकोला जिल्हा, वाशिम जिल्हा, यवतमाळ जिल्हा

खुली विक्री २०१९-२०
२२.९६ लाख पाठ्यपुस्तके

समग्र शिक्षा पुरवठा २०२०
६२.७६ लाख पाठ्यपुस्तके
9423005077
-
dm_amaravati@ebalbharati.in
व्ही.एम.व्ही. कॉलेज च्या मागे, शकुंतला कॉलनी, अमरावती, ४४४६०४