महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक भांडार व वितरण केंद्र, पुणे
कार्यालय प्रमुख
श्री. विनोद अस्मर
पदनाम
प्र. भांडार व्यवस्थापक
कार्यालयाविषयी
वितरण क्षेत्र
पुणे जिल्हा, सोलापूर जिल्हा, अहमदनगर जिल्हा

खुली विक्री २०१९-२०
६०.७८ लाख पाठ्यपुस्तके

समग्र शिक्षा पुरवठा २०२०
९६.१० लाख पाठ्यपुस्तके
9423005070
-
dm_pune@ebalbharati.in
सेनापती बापट मार्ग, पुणे ४११००४