महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक भांडार व वितरण केंद्र, पनवेल
कार्यालय प्रमुख
श्री. संजय कोलते
पदनाम
भांडार व्यवस्थापक
कार्यालयाविषयी
वितरण क्षेत्र
रायगड जिल्हा, ठाणे जिल्हा, पालघर जिल्हा

खुली विक्री २०१९-२०
५१.४० लाख पाठ्यपुस्तके

समग्र शिक्षा पुरवठा २०२०
५१.०२ लाख पाठ्यपुस्तके
9423005078
-
dm_panvel@ebalbharati.in
सेक्टर १२ , खांदा कॉलनी, पनवेल, नवी मुंबई ४१०२०६