महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक भांडार व वितरण केंद्र, नाशिक
कार्यालय प्रमुख
श्री. विष्णू पिसे
पदनाम
प्र. भांडार व्यवस्थापक
कार्यालयाविषयी
वितरण क्षेत्र
नाशिक जिल्हा, धुळे जिल्हा, जळगाव जिल्हा, नंदुरबार जिल्हा

खुली विक्री २०१९-२०
३०.८४ लाख पाठ्यपुस्तके

समग्र शिक्षा पुरवठा २०२०
९४.२४ लाख पाठ्यपुस्तके
9423005074
-
dm_nashik@ebalbharati.in
२४, माघ सेक्टर, मुंबई-आग्रा महामार्ग, लेखनगर जवळ, सिडको, नाशिक ४२२००९