महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे
कार्यालय प्रमुख
श्री. दिनकर पाटील
पदनाम
संचालक
कार्यालयाविषयी
हे कार्यालय बालभारतीचे मुख्यालय आहे.
  • सर्व विभाग प्रमुखांचे कार्यालय मुख्यालयात आहेत. (निर्मिती विभाग प्रमुख वगळुन)
  • विद्या विभागांच्या वेगवेगळ्या सभांसाठी या जागेमध्ये मोठा हॉल आणि कॉन्फरन्स रूम आहेत.
  • येथे संदर्भ पुस्तकांची एक प्रशस्त लायब्ररी आहे.
  • येथे ईडीपी (संगणक) विभागाचे डेटा सेंटर आहे.
9422058175
(020)25659465
pa_director@ebalbharati.in
सेनापती बापट मार्ग, पुणे ४११००४