महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
मर्यादित निविदा
अनु
क्र.
दरपत्रके
सूचना क्र.
तारीख विभाग विषय डाउनलोड दरपत्रके
सबमिशन
शेरा
1पुणे/अ-भांडार/२२-२३/११३३१२.०५.२०२२वित्त आणि लेखापात्रता पूर्ण करत असलेल्या कंत्राटदाराकडून ५,००० गुलाबी फाईल कव्हर (पल्प बोर्ड ३५० जीएसएम) व ५,००० पिवळी फाईल कव्हर (पल्प बोर्ड ३५० जीएसएम) असे एकूण १०,००० फाईल कव्हर छपाईसह तयार करण्यासाठी दरपत्रके मागवित आहेत.सूचना
१२.०५.२०२२ पासून २०.०५.२०२२
2भांव्य/ गोरे/ अ.भांडार/दूरध्‍वनी/२१४१३.०५.२०२२गोरेगाव डेपोपात्रता पुर्ण करत असलेल्‍या कंत्राटदाराकडून गोरेगांव भांडाराकरीता कॉलर आय डी बेसिक दूरध्‍वनी संच ८ नग व बिटेल मेक बेसिक दूरध्‍वनी संच ११ नग असे एकूण १९ नग संच खरेदी करण्‍याकरीता आपले दर मागवित आहेत.सूचना
१२.०५.२०२२ पासून २३.०५.२०२२