महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
मर्यादित निविदा
अनु
क्र.
दरपत्रके
सूचना क्र.
तारीख विभाग विषय डाउनलोड दरपत्रके
सबमिशन
शेरा
1स्थावर/मुख्यालय/२२-२३/७९९६११.०१.२०२३पुणे डेपोपुणे भांडाराच्या इमारतीच्या टेरेसवरील सौर पॅनेलचे संरक्षणाकरता पत्र्याचे कुंपण उभारण्याच्या कामासाठी दरपत्रके मागवण्याची सूचना मंडळाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याबाबत.सूचना कोटेशन फॉर्म११.०१.२०२३ ते १८.०१.२०२३
2पापुभां/औ.बाद/प्रशा/८८४ १८.०१.२०२३औरंगाबाद भांडारऔरंगाबाद भांडारातील अग्निशामक नळकांडी रिफिलिंग व सर्व्हिसिंग करण्‍यासाठी दरपत्रक मागवण्‍याची सूचना मंडळाच्‍या संकेतस्‍थळावर प्रसिध्‍द करण्‍याबाबत.सूचना १८.०१.२०२३ ते ३०.०१.२०२३
3पापुभां/नाशिक/प्रशा/८४०२४.०१.२०२३नाशिक भांडारनाशिक भांडाराच्‍या लेखानगर व अंबड येथील इमारतीत बसविण्‍यात आलेल्‍या अग्‍नीशामक नळकांड्या रिफीलींग करण्‍यासाठी सूचना प्रसिद्ध करण्याबाबत.सूचना२४.०१.२०२३ ते १०.०२.२०२३
4पापुभां/ गोरे/ अ.भांडार/१०६२२४.०१.२०२३गोरेगांव भांडारगोरेगाव भांडारात व्हॅक्यूम क्लिनर खरेदी करण्यासाठी सूचना प्रसिद्ध करण्याबाबत.सूचना२४.०१.२०२३ ते ३०.०१.२०२३
5पापुभां/ गोरे/ अ.भांडार/ १०६३२४.०१.२०२३गोरेगांव भांडारगोरेगाव भांडारात कार्यालयीन वापरासाठी शिडी खरेदी करण्यासाठी सूचना प्रसिद्ध करण्याबाबतसूचना२४.०१.२०२३ ते ३०.०१.२०२३
6पापुभां/कोल्हापूर/प्रशा/९८७२४.०२.२०२३कोल्हापूर भांडारसंगणक कंटिन्युअस प्रिं-प्रिंटेड स्टेशनरी छपाईचे व कोरी स्टेशनरीचे दरपत्रक देण्याबाबतसूचना२४.०२.२०२३ ते ०६.०२.२०२३