महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
मर्यादित निविदा
मंडळाच्या सर्व निविदा ई-निविदा कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात येतात.