महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
कार्यकारी समिती
अध्यक्ष
श्री. कृष्णकुमार पाटील
संचालक, पाठ्यपुस्तक मंडळ
पुणे
सदस्य
श्री. विवेक उत्तम गोसावी
नियंत्रक, पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ
प्रभादेवी, मुंबई
सदस्य
श्रीमती भारती देशमुख
वित्त व लेखा अधिकारी
पाठ्यपुस्तक मंडळ,पुणे
सदस्य
श्रीमती उज्ज्वला अजय ढेकणे
अंतर्गत लेखा परिक्षण अधिकारी
पाठ्यपुस्तक मंडळ,पुणे
सदस्य
श्री. योगेश लिमये
ईडीपी व्यवस्थापक
पाठ्यपुस्तक मंडळ,पुणे
सदस्य
श्री. मोहन सावंत
व्यवस्थापक, साठा व वितरण
पाठ्यपुस्तक मंडळ,पुणे
सदस्य
श्री. हेमंत वसंत बाबर
स्थावर व्यवस्थापक
पाठ्यपुस्तक मंडळ,पुणे
सदस्य सचिव
श्री. रविंद्र राजेंद्र पवार
कार्यालय सचिव
पाठ्यपुस्तक मंडळ,पुणे