महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
कार्यकारी समिती
अध्यक्ष
श्री. दिनकर पाटील
संचालक, पाठ्यपुस्तक मंडळ
पुणे
सदस्य
श्री. व्ही. यू. गोसावी
नियंत्रक, पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ
प्रभादेवी, मुंबई
सदस्य
सौ. उज्ज्वला अजय ढेकणे
वित्त व लेखा अधिकारी
पाठ्यपुस्तक मंडळ,पुणे
सदस्य
सौ. उज्ज्वला अजय ढेकणे
अंतर्गत लेखा परिक्षण अधिकारी
पाठ्यपुस्तक मंडळ,पुणे
सदस्य
श्री. वाय. बी. लिमये
ईडीपी व्यवस्थापक
पाठ्यपुस्तक मंडळ,पुणे
सदस्य
श्री. एम. एस. सावंत
व्यवस्थापक, साठा व वितरण
पाठ्यपुस्तक मंडळ,पुणे
सदस्य
श्री. सी. एम. शिंदे
स्थावर व्यवस्थापक
पाठ्यपुस्तक मंडळ,पुणे
सदस्य सचिव
श्री. आर. आर. पवार
कार्यालय सचिव
पाठ्यपुस्तक मंडळ,पुणे