महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
नियामक मंडळ
अध्यक्ष
श्रीमती. वर्षा गायकवाड
मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, महाराष्ट्र राज्य
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई
उपाध्यक्ष
श्री. ओमप्रकाश उर्फ बच्चू बाबाराव कडू
राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, महाराष्ट्र राज्य
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई
सदस्य
श्रीमती. वंदना कृष्णा (भा.प्र.से.)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, महाराष्ट्र राज्य
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई
सदस्य
श्री. विशाल सोळंकी (भा.प्र.से.)
आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य
शिक्षण आयुक्तालय, मध्यवर्ती इमारत, पुणे
सदस्य
श्री. दत्तात्रेय जगताप
शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य
मध्यवर्ती इमारत, पुणे
सदस्य
श्री. दत्तात्रेय जगताप
शिक्षण संचालक (प्राथमिक शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य
मध्यवर्ती इमारत, पुणे
सदस्य
श्री. दिनकर पाटील
अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ
पुणे
सदस्य
श्री. दिनकर टेमकर
संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र
विद्या प्राधिकरण, पुणे
सदस्य
श्री. एम. एम. वैद्य
व्यवस्थापक, शासकीय फोटोझिंको प्रेस
पुणे
सदस्य
श्री. सिद्धार्थविनायक पी. काणे
अध्यक्ष, महाराष्ट्र विद्यापीठ पुस्तक निर्मित मंडळ
अमरावती रोड, नागपूर
सदस्य
श्री. विवेक गोसावी
नियंत्रक, पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ
प्रभादेवी, मुंबई
सदस्य
श्री. राहुल द्विवेदी (भा.प्र.से.)
राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद
जवाहर बालभवन, चर्नी रोड, मुंबई
सदस्य सचिव
श्री. दिनकर पाटील
संचालक, पाठ्यपुस्तक मंडळ
पुणे