महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
नियामक मंडळ
अध्यक्ष
-
मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, महाराष्ट्र राज्य
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई
उपाध्यक्ष
-
राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, महाराष्ट्र राज्य
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई
सदस्य
श्री. रनजितसिंग देओल (भा.प्र.से.)
प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, महाराष्ट्र राज्य
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई
सदस्य
श्री. सुरज मांढरे (भा.प्र.से.)
आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य
शिक्षण आयुक्तालय, मध्यवर्ती इमारत, पुणे
सदस्य
श्री. महेश पालकर
शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य
मध्यवर्ती इमारत, पुणे
सदस्य
श्री. दिनकर टेमकर
शिक्षण संचालक (प्राथमिक शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य
मध्यवर्ती इमारत, पुणे
सदस्य
श्री. शरद गोसावी
अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ
पुणे
सदस्य
श्री. एम. डी. सिंह (भा.प्र.से.)
संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र
विद्या प्राधिकरण, पुणे
सदस्य
श्री. एस. एच. केदार
व्यवस्थापक, शासकीय फोटोझिंको प्रेस
पुणे
सदस्य
डॉ. सुभाष आर. चौधरी
अध्यक्ष, महाराष्ट्र विद्यापीठ पुस्तक निर्मित मंडळ
अमरावती रोड, नागपूर
सदस्य
श्री. विवेक उत्तम गोसावी
नियंत्रक, पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ
प्रभादेवी, मुंबई
निमंत्रित
श्री. राहुल द्विवेदी (भा.प्र.से.)
राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद
जवाहर बालभवन, चर्नी रोड, मुंबई
सदस्य सचिव
श्री. कृष्णकुमार पाटील
संचालक, पाठ्यपुस्तक मंडळ
पुणे