महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
निर्मिती विभाग
विभाग प्रमुख
श्री. गोसावी विवेक उत्तम
पदनाम
नियंत्रक
विभागाविषयी
हा विभाग पुस्तकांचे मुद्रण व बंधनीचे नियंत्रण व व्यवस्थापन करते.
  • संपूर्ण देशातील सुमारे 250 प्रिंटरकडून ऑनलाईन निविदा मागविल्यानंतर मुद्रण व बंधनीचे काम केले जाते.
  • गुणवत्ता नियंत्रण तपासणी प्रेसमध्ये आणि डेपोमध्ये देखील केली जाते. कोणतीही सदोष पुस्तके स्वीकारू नयेत हे ब्यूरोचे धोरण आहे.
  • शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये ९.६५ कोटी पुस्तके छापली.
9423005082
(022)24218005/6/7
controller@ebalbharati.in
पु . ल.देशपांडे कला अकादमी परिसर, सयानी रोड, प्रभादेवी, मुंबई ४०००२५