महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
आरोग्य व शा. शि. विभाग
विभाग प्रमुख
श्री. लोळगे अजयकुमार सुधाकर
पदनाम
विशेष अधिकारी (कार्यानुभव)
विभागाविषयी
आरोग्य आणि शारिरीक शिक्षण, नागरी संरक्षण व वाहतूक सुरक्षा, संरक्षणशास्त्र या विषयांच्या पाठ्यपुस्तकांच्या आशयनिर्मिती आरोग्य आणि शारिरीक शिक्षण विभाग करतो.
-
020-25716139
spl_officer_work_exp@ebalbharati.in
सेनापती बापट मार्ग, पुणे ४११००४