महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
कला कार्यानुभव विभाग
विभाग प्रमुख
श्री. लोळगे अजयकुमार सुधाकर
पदनाम
विशेष अधिकारी (कार्यानुभव)
विभागाविषयी
भारतीय संगीताचा इतिहास व विकास, कलेचा इतिहास आणि रसग्रहण, माहिती तंत्रज्ञान, खेळू करू शिकू, कार्यशिक्षण या विषयांच्या पाठ्यपुस्तकांच्या आशयनिर्मिती कला कार्यानुभव विभाग करतो.
-
020-25716139
spl_officer_work_exp@ebalbharati.in
सेनापती बापट मार्ग, पुणे ४११००४