महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
विज्ञान विभाग
विभाग प्रमुख
श्री. पाटोळे राजीव अरुण
पदनाम
विशेष अधिकारी (विज्ञान)
विभागाविषयी
विज्ञान, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र, कृषी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, प्राणी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, अन्न विज्ञान आणि तंत्रज्ञान व जल सुरक्षा या विषयांच्या पाठ्यपुस्तकांच्या आशयनिर्मिती विज्ञान विभाग करतो.
-
020-25716212
science@ebalbharati.in
सेनापती बापट मार्ग, पुणे ४११००४