महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
इंग्रजी विभाग
विभाग प्रमुख
श्री. पवार संतोष जयवंत
पदनाम
सहाय्यक विशेष अधिकारी
विभागाविषयी
प्रथम भाषा इंग्रजी, अनिवार्य इंग्रजी, जर्मन, फ्रेंच, रशियन, स्पॅनिश, चिनी व जपानी या विषयांच्या पाठ्यपुस्तकांच्या आशयनिर्मिती इंग्रजी विभाग करतो.
-
020-25716232
english@ebalbharati.in
सेनापती बापट मार्ग, पुणे ४११००४