महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
मराठी विभाग
विभाग प्रमुख
श्रीमती. वायाळ सविता अनिल
पदनाम
विशेष अधिकारी (मराठी)
विभागाविषयी
प्रथम भाषा मराठी, द्वितीय भाषा मराठी (संपूर्ण), द्वितीय भाषा मराठी (संयुक्त), अर्धमागधी(संपूर्ण) ,अर्धमागधी(संयुक्त) , पाली(संपूर्ण),पाली(संयुक्त), महाराष्ट्रीय प्रकृत, संस्कृत (संपूर्ण) व संस्कृत (संयुक्त) या विषयांच्या पाठ्यपुस्तकांच्या आशयनिर्मिती मराठी विभाग करतो.
-
020-25716213
marathi@ebalbharati.in
सेनापती बापट मार्ग, पुणे ४११००४